Telefonické objednávky 723 908 469   obchod@bes-petrovice.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

č. 1/2018

ze dne 1.5.2018

 

 

obchodní společnosti B.E.S. - Petrovice, s.r.o., se sídlem Petrovice, okr. Příbram, Kojetín 31, PSČ 262 55, IČO: 49550845, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23838 (dále jen „BES“ nebo „prodávající“).

 

 

Čl. I – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto obchodní podmínky č. 1/2018 prodávajícího (dále jen „OP“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 2. OP se stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností BES na straně prodávajícího a fyzickou nebo právnickou osobou na straně kupujícího, která je podnikatelem (tedy není při uzavírání a plnění kupní smlouvy v postavení spotřebitele; dále jen „kupní smlouva“) ať již prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na internetové adrese bes-petrovice.cz (dále jen „webová stránka“ a „webové rozhraní obchodu“), nebo v rámci běžného prodeje mimo rámec webového rozhraní obchodu (dále jen „běžný prodej“), a to v písemné či jiné formě (dále jen „kupní smlouva“), a určují část jejího obsahu. OP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na webovém rozhraní obchodu a další související právní vztahy.
 3. V případě, že kupní smlouva a OP obsahují odchylná ujednání, má kupní smlouva přednost před zněním OP.
 4. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat při změně provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně prodávajícího, jakož i z důvodu změny aplikovatelných obecně závazných právních předpisů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Platí, že pro vztahy prodávajícího a kupujícího je rozhodující znění OP uveřejněné na webovém rozhraní obchodu ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

 

Čl. II – PŘEDMĚT SMLOUVY

 

 1. Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží objednané kupujícím a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k nim a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za zboží sjednanou kupní cenu.  
 2. K prodeji zboží kupujícímu může docházet prostřednictvím webového rozhraní obchodu nebo v rámci běžného prodeje.

 

 

Čl. III – PRODEJ V RÁMCI WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

 

 1. Nákupy v rámci webového rozhraní obchodu lze provádět buď na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu (ze svého uživatelského rozhraní může pak kupující objednávat zboží; dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webovém rozhraní obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat, v opačném případě jdou k tíži kupujícího všechny související následky (nesprávné dodání apod.). Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či poruší-li kupující svou povinnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy (včetně těchto OP).
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za neoprávněné užití přístupových informací k uživatelskému účtu kupujícího.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, jeho názvu a hlavních charakteristik. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 7. Webové rozhraní obchodu obsahuje také orientační informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů na dodání objednaného zboží je kupujícímu sdělena ze strany prodávajícího současně s vyrozuměním o přijetí objednávky kupujícího.
 8. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 9. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 10. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 11. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

(dále společně jen „objednávka“).

 1. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky je současně kupující povinen potvrdit, že se řádně seznámil s těmito OP, které jsou přehledně umístěny na webovém rozhraní obchodu, a to zaškrtnutím příslušného políčka. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ nebo tlačítko obdobného významu.
 2. Od okamžiku odeslání objednávky ze strany kupujícího způsobem specifikovaným v předchozí větě představuje objednávka nabídku kupujícího na uzavření kupní smlouvy adresovanou prodávajícímu, která je pro prodávajícího závazná a která nezanikne, dokud není ze strany prodávajícího odmítnuta prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce. Kupující není oprávněn objednávku odvolat nebo měnit bez souhlasu prodávajícího. Prodávající neprodleně po doručení objednávky toto doručení kupujícímu potvrdí automaticky elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce. Potvrzení doručení objednávky nepředstavuje přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího.
 3. Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání vyrozumění o přijetí objednávky ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce.
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy (například písemně či telefonicky). Kupující je povinen na žádost prodávajícího poskytnout prodávajícímu zálohu na zaplacení kupní ceny objednaného zboží, a to až do výše 100 % ceny objednaného zboží ve lhůtě stanovené prodávajícím, která nesmí být kratší než deset (10) dnů. Lhůta k dodání zboží počne v takovém případě běžet okamžikem připsání zálohy v plné výši na bankovní účet stanovený prodávajícím.

 

Čl. IV – BĚŽNÝ PRODEJ

 

 1. Běžný prodej probíhá formou objednávky zaslané prodávajícímu ze strany kupujícího e-mailem na adresu ondrej.simak@bes-petrovice.cz, popř. objednávky učiněné v písemné formě nebo osobně v provozovně prodávajícího na adrese Petrovice 42, 262 55 Petrovice. Objednávka bude vždy obsahovat údaje o objednávaném zboží, jak jsou uvedeny v katalogu prodávajícího nebo na webovém rozhraní obchodu včetně jeho množství a dále fakturační a dodací údaje kupujícího. Doručení objednávky učiněné formou e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, z níž byla objednávka prodávajícímu doručena. Doručení objednávky učiněné písemně či osobně prodávající potvrdí kupujícímu vystavením písemného potvrzení o doručení.
 2. Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání vyrozumění o přijetí objednávky ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu, z níž byla objednávka prodávajícímu doručena, případně kterou kupující sdělil prodávajícímu, resp. v případě objednávky učiněné písemně nebo osobně (a nebyla-li prodávajícímu sdělena e-mailová adresa kupujícího) okamžikem, kdy je kupujícímu vystaveno písemné vyrozumění o přijetí objednávky ze strany prodávajícího.
 3. Pro běžný prodej se uplatní rovněž ustanovení čl. III. odst. 2., odst. 10. a odst. 12 OP.

 

Čl. V – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. Způsob placení ceny zboží zvolí kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu; neučiní-li tak nebo jedná-li se o běžný prodej, platí, že kupující zvolil způsob platby bezhotovostním převodem, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. V případě placení ceny zboží bezhotovostním převodem je cena zboží zaplacena na bankovní účet prodávajícího, a to na základě daňových dokladů – faktur vystavovaných prodávajícím. Doba splatnosti faktury vystavené prodávajícím je sedm (7) kalendářních dnů ode dne vystavení, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Na základě dohody smluvních stran může být cena zboží placena též v hotovosti k rukám prodávajícího, pokud to není v rozporu s příslušnými právními předpisy. Prodávající vystaví ke každé dodávce zboží řádný daňový doklad.
 2. Dnem úhrady se rozumí den, kdy celá fakturovaná částka byla připsána na určený bankovní účet prodávajícího, resp. den jejího zaplacení v hotovosti, pokud byla tato forma úhrady sjednána.
 3. Prodávající je oprávněn nevydat kupujícímu zboží nebo jeho část, pokud není uhrazena faktura za dodání zboží v předchozím obchodním případě nebo zálohová faktura za aktuálně objednané zboží.
 4. V případě prodlení kupujícího s platbou zálohy, kupní ceny či jejích splátek se o tuto dobu prodlužuje termín dodání zboží. Nárok prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XI OP tím není dotčen.
 5. Prodávající je oprávněn změnit kupní cenu zboží, dojde-li po uzavření kupní smlouvy ke změně cen materiálu nebo jiných vstupů, nejvýše však o 10 % oproti kupní ceně. V případě zavedení daní, cel, či jiných poplatků nebo odvodů budou tyto k ceně připočteny automaticky a v plné výši. Jestliže bude zboží dodatečně modifikováno na základě přání kupujícího po uzavření kupní smlouvy, má prodávající právo zvýšit cenu o vzniklé náklady, které si úprava zboží vyžádá.

 

 

Čl. VI – UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU A UTVRZENÍ DLUHU

 

 1. Prodávající i kupující mají právo ve smyslu ust. § 2001 občanského zákoníku písemně odstoupit od smlouvy za podmínek v ní uvedených a za podmínek stanovených těmito OP a obecně závaznými právními předpisy.
 2. V případě, že některá ze smluvních stran poruší smlouvu podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy s účinností ke dni doručení písemného odstoupení porušující smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení kupujícího se zaplacením zálohy nebo kupní ceny v souladu s kupní smlouvou delší než sedm (7) kalendářních dnů nebo prodlení kupujícího s převzetím zboží trvající déle než sedm (7) kalendářních dnů.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Písemná forma je zachována, je-li odstoupení od smlouvy zasláno druhé smluvní straně elektronickou poštou z e-mailové adresy smluvní strany. V případě pochybností se má podle dohody stran za to, že je odstoupení doručeno druhé straně třetí (3.) den od jeho odeslání na adresu (případně e-mailovou adresu) příslušné smluvní strany uvedenou v těchto OP nebo v uživatelském účtu.
 4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká případně vzniklého nároku na úhradu

smluvní pokuty, popř. nároku na náhradu škody.

 

 

Čl. VII – PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

 1. Zboží je předáváno a přebíráno jako celek.
 2. Předpokládaná doba dodání zboží je uvedena u příslušného zboží ve webovém rozhraní obchodu. Předpokládaný termín dodání zboží je prodávajícím potvrzen ve vyrozumění o přijetí objednávky ze strany prodávajícího.
 3. Předáním a převzetím zboží se rozumí okamžik dodání zboží prodávajícím do místa předání. Místem předání je provozovna prodávajícího.
 4. Nepřevezme-li si kupující zboží ve stanoveném termínu, bude zboží uschováno v prostorách prodávajícího a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úschovné ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den.
 5. V případě vlastní dopravy se kupující zavazuje převzít zboží, resp. zajistit jeho převzetí ze strany dopravce, na základě výzvy prodávajícího. Výzva bude kupujícímu zaslána nejméně jeden pracovní den před dnem předání.
 6. Kupující se zavazuje přijmout zboží i před termínem dodání zboží.
 7. Způsob dodání zboží určuje prodávající, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, resp. nezvolí-li kupující příslušný způsob dodání. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy zvolené prodávajícím nese přepravce.
 8. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

 

Čl. VIII – PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 1. Prodávající se zavazuje v případě, že zjistí jakékoliv skutečnosti, které brání nebo by mohly bránit dodání zboží ve stanoveném termínu dodání, informovat o tomto stavu kupujícího, a to e-mailem nebo telefonicky na kontakty, jejichž prostřednictvím prodávající s kupujícím vedou vzájemnou komunikaci.
 2. Prodávající je oprávněn i bez předchozího písemného souhlasu kupujícího pověřit provedením plnění dle kupní smlouvy třetí osobu.
 3. Prodávající i kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech informacích důvěrné povahy, které byly takto druhou smluvní stranou označeny a o nichž se dozvěděli v souvislosti s plněním kupní smlouvy a zavazují se neposkytnout důvěrné informace třetí osobě.
 4. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost dle kupní smlouvy včetně jejích příloh potřebnou k řádnému dodání zboží prodávajícím.

 

Čl. IX – VLASTNICKÉ PRÁVO

 

 1. Vlastníkem zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny prodávající.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu, dopravci či jiné dohodnuté osobě nebo po uplynutí tří (3) pracovních dnů od zaslání výzvy k převzetí zboží kupujícímu prodávajícím.

 

Čl. X – PRÁVA A POVINNOSTI Z VAD ZBOŽÍ

 

 1. Kupujícímu vznikne nárok z vad zboží, které má zboží v době jeho předání kupujícímu, za podmínek stanovených v tomto článku a občanském zákoníku.
 2. Kupující nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zboží nebo jeho části toto zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat jeho množství, jakost, provedení a obal. Nevytkne-li kupující prodávajícímu vadu zboží, kterou bylo možné zjistit postupem dle předchozí věty, písemně ihned po provedení prohlídky zboží, ztrácí nárok na uplatnění práv z vad zboží dodaného prodávajícím.
 3. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí vadu zboží, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět prodávajícího. Existence vady zboží neopravňuje kupujícího k zadržení či zpoždění úhrady ceny zboží.

 

Čl. XI – UTVRZENÍ DLUHU

 

 1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý (byť započatý) den prodlení se zaplacením zálohy nebo kupní ceny zboží. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši.
 2. Povinnost prodávajícího k náhradě újmy vzniklé částečným nebo úplným nesplněním povinností vyplývajících z kupní smlouvy je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci nebo z jiných důvodů uvedených obecně závazných právních předpisech a těchto OP. Lhůty ke splnění povinností prodávajícího se prodlužují o dobu působení vyšší moci.
 3. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

 

Čl. XII – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 1. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv prodávajícího nebo ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webového rozhraní obchodu v rozporu s jeho určením.
 3. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se svého oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), čísla bankovního účtu a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl.

 

ČL. XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí její práva a povinnosti z kupní smlouvy na jejího právního nástupce.

 

 

 

Čl. XIV – ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvou nebo OP neupravené se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy nebo obchodními zvyklostmi ve smyslu ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení OP nebo kupní smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo kupní smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
 3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vyplynout z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Petrovice 42, PSČ: 262 55, adresa elektronické pošty simak@bes-petrovice.cz.
 5. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí právními předpisy České republiky.

 

 

B.E.S. - Petrovice, s.r.o.