Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Ke stažení v .pdf zde na odkazu:

 

BES_VOP_e-shop_B2C B2B_AKR

 A vypsány: 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

č. 1/2022

ze dne 01.04.2022

 

obchodní společnosti B.E.S. - Petrovice, s.r.o., se sídlem Kojetín 31, Petrovice, PSČ 262 55, IČO: 49550845, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23838 (dále jen „BES“ nebo “prodávající“).

 

Čl. I – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.      Tyto obchodní podmínky č. 1/2020 společnosti B.E.S. - Petrovice, s.r.o. (dále jen „OP“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2.      OP se stávají nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi společností BES na straně prodávajícího a fyzickou nebo právnickou osobou na straně kupujícího (dále jen „kupní smlouva“), ať již prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bes-petrovice.cz (dále jen „e-shop“), nebo v rámci běžného prodeje mimo rámec e-shopu, a to v písemné či jiné formě (dále jen „kupní smlouva“), a určují část jejího obsahu. OP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při užívání internetových stránek prodávajícího umístěných na shora uvedené internetové adrese.

3.      V případě, že kupní smlouva a OP obsahují odchylná ujednání, má kupní smlouva přednost před zněním OP.

4.      Znění OP může prodávající měnit či doplňovat při změně provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně prodávajícího nebo důvodu změny aplikovatelných obecně závazných právních předpisů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP ani související povinnosti. Platí, že pro vztahy prodávajícího a kupujícího je rozhodující znění OP uveřejněné v e-shopu ke dni uzavření kupní smlouvy.

5.      Kupující může být při uzavření kupní smlouvy spotřebitelem či nikoli. Kupující je spotřebitelem, pokud je člověkem, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Součástí každé kupní smlouvy, kterou uzavírá spotřebitel jako kupující, jsou ustanovení části A těchto OP. Kupující není spotřebitelem, pokud je podnikatelem, který nakupuje výrobky či užívá služby na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Součástí každé kupní smlouvy, kterou uzavírá kupující, který není spotřebitelem, jsou ustanovení části B těchto OP. Prodávající je osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti, a je tedy podnikatelem.  

 

Čl. II – PŘEDMĚT SMLOUVY

 

1.      Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží, objednané kupujícím, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za zboží sjednanou kupní cenu.    

2.      K prodeji zboží kupujícímu může docházet prostřednictvím e-shopu nebo v rámci běžného prodeje, tedy prodeje, který neprobíhá prostřednictvím e-shopu (dále jen „běžný prodej“).

 

ČÁST A. – PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE
 

Čl. III – PŮSOBNOST

 

1.      Ustanovení části A těchto OP jsou součástí každé kupní smlouvy, kterou uzavírá prodávající s kupujícím, který je spotřebitelem. Kupující je spotřebitelem, pokud je člověkem, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Čl. IV – PRODEJ V RÁMCI E-SHOPU
 

1.      Nákupy v rámci e-shopu lze provádět buď na základě registrace kupujícího provedené v rámci e-shopu (ze svého uživatelského rozhraní může pak kupující objednávat zboží; dále jen „uživatelský účet“), nebo bez registrace.

2.      Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, jinak nese odpovědnost za případné nesprávné dodání nebo obdobné důsledky. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že kupující poruší závažným způsobem nebo opakovaně svou povinnost z kupní smlouvy (včetně těchto OP). Prodávající uživatelský účet zruší v případě neaktivity trvající déle než 2 roky.

4.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit přístupové údaje do svého uživatelského účtu před neoprávněným užitím a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za neoprávněné užití přístupových údajů k uživatelskému účtu kupujícího.

5.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.      E-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, jeho názvu, hlavních charakteristik a případných nákladů za navrácení zboží v případech, kdy toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny v konečné podobě včetně všech souvisejících poplatků a včetně daně z přidané hodnoty (prodávající je plátcem DPH). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

7.      E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, pokud není v e-shopu stanoveno jinak.

8.      Pro objednání zboží zvolí kupující možnost vložení příslušného zboží do košíku a má současně možnost zvolit množství daného zboží. Pro potvrzení objednávky následně kupující ve třech základních krocích potvrdí objednávkový formulář, který obsahuje informace o:

a)                 objednávaném zboží (kupující může před potvrzením objednávky měnit množství objednaného zboží);

b)                 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží;

c)                  kupujícím včetně případné doručovací adresy, chce-li kupující zakoupené zboží doručit na jinou adresu (dále společně jen „objednávka“).

9.      Před potvrzením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je současně kupující poučen, že potvrzením objednávky vyslovuje souhlas s těmito OP, které jsou přehledně dostupné v rámci e-shopu. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ nebo tlačítko obdobného významu. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito OP, které se uzavřením kupní smlouvy stávají její součástí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky uvedenou skutečnost kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

10.   Umístění nabízeného zboží prodávajícím v e-shopu se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany kupujícího.

11.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy (písemně či telefonicky). V případě omezení při dodání zboží (např. ve vztahu k objednanému množství) je předmětné omezení výslovně uvedeno u příslušného zboží v rámci e-shopu.

12.   Potvrzením objednávky kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (v tomto případě e-shopu) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující z vlastních prostředků.

13.   Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného v rámci e-shopu jako nedostupné (resp. jako zboží, které není skladem) v případě, že zboží již není možné dodat ani adekvátně nahradit jiným zbožím. Prodávající zákazníka o vzniklé situaci informuje bez zbytečného odkladu. Uhradil-li zákazník v případě uvedeném v tomto odstavci již kupní cenu nebo její část prodávajícímu, vrátí prodávající takto obdrženou částku kupujícímu.

14.   Kupující je oprávněn svou objednávku učiněnou v rámci e-shopu stornovat elektronickou poštou zaslanou na adresu info@bes-petrovice.cz, případně telefonicky prostřednictvím infolinky prodávajícího, a to do dne odeslání zboží kupujícímu. Možnost odstoupení kupujícího, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku je upravena dále v těchto OP a není tímto ustanovením dotčena.

 

Čl. V – BĚŽNÝ PRODEJ

 

1.      Běžný prodej probíhá formou objednávky zaslané prodávajícímu ze strany kupujícího e-mailem na adresu info@bes-petrovice.cz, popř. objednávky učiněné v písemné formě nebo osobně v provozovně prodávajícího na adrese Petrovice 42, PSČ 262 55. Objednávka bude vždy obsahovat údaje o objednávaném zboží, jak jsou uvedeny v katalogu prodávajícího nebo na e-shopu, včetně jeho množství a dále fakturační a dodací údaje kupujícího. Obdržení objednávky učiněné formou e-mailu potvrdí prodávající kupujícímu neprodleně e-mailem. Obdržení objednávky učiněné písemně či osobně prodávající kupujícímu potvrdí vystavením písemného potvrzení.

2.      V případě běžného prodeje je kupní smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je na e-mailovou adresu kupujícího doručeno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, resp. kdy je kupujícímu vystaveno písemné potvrzení o objednávce.

 

Čl. VI – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)        v hotovosti při převzetí (dobírka) - 29,- Kč vč. DPH;

b)        bezhotovostním převodem předem na bankovní účet – zdarma;

c)        online platbou platební kartou – zdarma;

d)        online bankovním převodem – zdarma;

e)        bezhotovostně prostřednictvím GooglePay – zdarma;

f)         bezhotovostně prostřednictvím PayPal – zdarma;

g)        v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Petrovice 42, PSČ 262 55 – 29,- Kč vč. DPH.

2.      Cena za užití konkrétního způsobu úhrady může být na základě akce prodávajícího oproti shora uvedeným údajům snížena.

3.      Kupní cena je splatná takto:

a)        V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

b)        V případě platby bezhotovostním převodem předem na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

c)        V případě jiné bezhotovostní platby je kupní cena splatná při uzavření kupní smlouvy.

Při volbě platební metody podle písm. b) a c) je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, přičemž připsání kupní ceny na určený účet prodávajícího je podmínkou vydání/odeslání zboží kupujícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.      Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny zboží v plné výši.

5.      Prodávající vystaví kupujícímu ohledně plateb prováděných na základě uzavřené kupní smlouvy daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu do 10 dnů od uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího. Daňový doklad je dále zaslán kupujícímu společně se zakoupeným zbožím. V případě osobního převzetí je daňový doklad předán kupujícímu společně se zakoupeným zbožím.

 

Čl. VII – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

1.      Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, pokud zboží objednal prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. např. prostřednictvím e-shopu nebo e-mailem). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího Petrovice 42, PSČ: 262 55, či na e-mailovou adresu prodávajícího info@bes-petrovice.cz s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu kupujícího, kam žádá vrácení kupní ceny (pokud kupující zvolí vrácení kupní ceny bezhotovostním převodem), popř. s poznámkou, že kupující žádá vrácení kupní ceny v hotovosti v provozně prodávajícího. Kupující může (ale nemusí) pro odstoupení použít vzorový formulář dostupný v e-shopu nebo zde. V zájmu rychlého vyřízení však použití formuláře doporučujeme.

2.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 shora se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu kupujícím zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, příp. náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku kupující. K vrácení zboží může kupující využít i službu Zásilkovna s jedinečným identifikačním kódem prodávajícího 95221163 - v takovém případě není třeba na balíček vypisovat adresu a vše nezbytné k odeslání zařídí obsluha Zásilkovny. V případě využití služby Zásilkovna s jedinečným identifikačním kódem prodávajícího budou náklady na vrácení zboží ve výši 69,- Kč vč. DPH odečteny od částky vracené kupujícímu po odstoupení od smlouvy, s čímž kupující souhlasí.

3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 shora vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu a náklady na dodání zboží (kromě částky představující případné dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, pokud je takový způsob jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího (dle volby kupujícího provedené v odstoupení od kupní smlouvy). Bez výslovné volby kupujícího bude prodávajícímu platba vrácena stejným způsobem, jakým byla přijata. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy jen částečně (dojde k vrácení pouze části objednaného zboží), vrátí prodávající kupujícímu pouze kupní cenu, ledaže by v případě objednávky takovéhoto menšího množství zboží nesl kupující nižší náklady na dopravu a platbu; v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kromě kupní ceny vráceného zboží i rozdíl v nákladech na dodání zboží.

4.      Ve lhůtě 5 pracovních dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 2 shora je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud bude mít zboží vrácené kupujícím sníženou hodnotu, přičemž snížení vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, vznikne prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu takto vzniklé škody. Nutným nakládáním se rozumí zhlédnutí a vyzkoušení zboží tak, jak by to bylo možné před jeho zakoupením při běžném prodeji v provozovně (v „kamenném obchodě“). Svůj nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.      Kupující bere na vědomí, že právo na odstoupení od kupní smlouvy nemá ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku v případě dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

Čl. VIII – PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

1.      Způsob doručení zboží si zvolí kupující při objednávce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese přepravce, přičemž veškeré přepravované zboží je pojištěno.

2.      Kupující má na výběr z následujících způsobů dopravy (dodání) zboží:

a)        Zásilkovna                           - 69,- Kč včetně DPH;

b)        zásilková služba GLS           - 99,- Kč včetně DPH;

c)        zásilková služba PPL            - 99,- Kč včetně DPH;

d)        osobní odběr                       - zdarma!

Pokud hodnota objednávky převýší částku, která je specifikována v e-shopu, a jedná se o zásilku v rámci České republiky, je doprava zboží pro kupujícího zdarma.

3.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a zboží je vráceno prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad uvedenou skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

Čl. IX – VADY ZBOŽÍ A REKLAMACE

 

1.      Práva a povinnosti smluvních stran z vad zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

2.      Práva kupujícího vyplývající z vad zboží dodaného prodávajícím uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího: Petrovice 42, PSČ: 262 55, nebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu info@bes-petrovice.cz. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním oprávněné reklamace (zejména nákladů spojených se zasláním reklamovaného zboží prodávajícímu odpovídajících nejlevnějšímu dostupnému způsobu dopravy). V zájmu zajištění účelnosti vynaložených nákladů doporučuje prodávající k zaslání reklamovaného zboží použít služeb Zásilkovny s využitím identifikačního kódu prodávajícího 95221163 - v takovém případě není třeba na balíček vypisovat adresu a vše nezbytné k odeslání zařídí obsluha Zásilkovny. Při neoprávněné reklamaci nese náklady spojené s jejím uplatněním kupující (v případě zaslání reklamovaného zboží podle předchozí věty zaplatí kupující prodávajícímu cenu dopravy ve výši 69,- Kč vč. DPH).

3.      Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který slouží jako doklad při vyřízení reklamace. V reklamačním protokolu je uvedeno, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a doba jejího trvání v souladu s ustanovením § 2173 občanského zákoníku. Zaslal-li kupující zboží prodávajícímu k reklamaci prostřednictvím provozovatele přepravních služeb, zašle prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu po doručení reklamovaného zboží reklamační protokol vyplněný dle předchozí věty na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím v reklamačním formuláři dostupném prostřednictvím e-shopu, nebo na e-mailovou adresu, na kterou bylo zasláno potvrzení objednávky reklamovaného zboží.

4.      Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím v reklamačním formuláři dostupném prostřednictvím e-shopu, nebo e-mailovou adresu, na kterou bylo zasláno potvrzení objednávky reklamovaného zboží, a to do 30 dnů od uplatnění práva z vadného plnění.

5.      Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady potřebné pro řádné vyřízení reklamace. Prodávající v takovém případě vyžádá doplnění podkladů od kupujícího, přičemž lhůta pro vyřízení reklamace začne opět běžet po dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

6.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

 

·       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.      Nemá-li zboží výše v odst. 6 uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.      Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

9.      Kupující při reklamaci zvolí požadovaný způsob jejího vyřízení podle odst. 7. nebo 8. tohoto článku.

10.   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Čl. X – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1.        Kupující není oprávněn při užívání e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shopu. E-shop je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

2.        Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku užití e-shopu v rozporu s jeho určením.

3.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, je možné využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 
 

ČÁST B. – PODMÍNKY PRO KUPUJÍCÍ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI
 

Čl. XI – PŮSOBNOST

 

1.    Ustanovení části B. těchto OP jsou součástí každé kupní smlouvy, kterou s prodávajícím uzavírá kupující, který není spotřebitelem.

 

Čl. XII – PRODEJ V RÁMCI E-SHOPU
 

1.      Nákupy v e-shopu lze provádět buď na základě registrace kupujícího, nebo může kupující zakoupit zboží z e-shopu bez registrace. Pro nákup za velkoobchodní ceny je nezbytná registrace kupujícího v kategorii velkoobchodních zákazníků.

2.      Při registraci v e-shopu a při objednávce zboží je kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, jinak nese odpovědnost za užití nesprávných nebo neaktuálních údajů v souvislosti s kupní smlouvou. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že kupující poruší svou povinnost z kupní smlouvy (včetně těchto OP). Prodávající uživatelský účet zruší v případě neaktivity trvající déle než 2 roky.

4.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit přístupové údaje do svého uživatelského účtu před neoprávněným užitím a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za neoprávněné užití přístupových údajů k uživatelskému účtu kupujícího.

5.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6.      E-shop obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, jeho názvu, hlavních charakteristik a případných nákladů za navrácení zboží v případech, kdy toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny v konečné podobě včetně všech souvisejících poplatků a včetně daně z přidané hodnoty (prodávající je plátcem DPH); informativně je rovněž uvedena cena bez DPH. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží v e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

7.      E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, pokud není v e-shopu stanoveno jinak. Prodávající si vyhrazuje možnost individuálního stanovení ceny dopravy v případě větších objednávek zboží.

8.      Pro objednání zboží zvolí kupující možnost vložení příslušného zboží do košíku a má současně možnost zvolit množství daného zboží. Pro potvrzení objednávky následně kupující ve třech základních krocích potvrdí objednávkový formulář, který obsahuje informace o:

a)     objednávaném zboží (kupující může před potvrzením objednávky měnit množství objednaného zboží);

b)     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží;

c)      kupujícím včetně případné doručovací adresy, chce-li kupující zakoupené zboží doručit na jinou adresu (dále společně jen „objednávka“).

9.      Před potvrzením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Před odesláním objednávky je současně kupující poučen, že potvrzením objednávky vyslovuje souhlas s těmito OP, které jsou přehledně dostupné v rámci e-shopu. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ nebo tlačítko obdobného významu. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito OP, které se v případě uzavření kupní smlouvy stanou její součástí.

10.   Objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího a kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je na elektronickou adresu kupujícího doručeno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

11.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy (písemně či telefonicky). V případě omezení při dodání zboží (např. ve vztahu k objednanému množství) je předmětné omezení výslovně uvedeno u příslušného zboží v e-shopu.

12.   Prodávající je oprávněn žádat v důvodných případech zálohu na zaplacení kupní ceny objednaného zboží, a to až do výše 100 % ceny objednaného zboží, ve lhůtě stanovené prodávajícím, která nesmí být kratší než 5 dnů. Lhůta k dodání zboží počne v takovém případě běžet okamžikem připsání zálohy v plné výši na bankovní účet stanovený prodávajícím.

13.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 Čl. XIII – BĚŽNÝ PRODEJ

 

1.      Běžný prodej probíhá formou objednávky zaslané prodávajícímu ze strany kupujícího e-mailem na adresu prodávajícího, popř. objednávky učiněné v písemné formě nebo osobně v provozovně prodávajícího na adrese Petrovice 42, PSČ 262 55. Objednávka bude vždy obsahovat údaje o objednávaném zboží, jak jsou uvedeny v katalogu prodávajícího nebo na e-shopu včetně jeho množství a dále fakturační a dodací údaje kupujícího. Doručení objednávky učiněné formou e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, z níž byla objednávka prodávajícímu doručena. Doručení objednávky učiněné písemně či osobně prodávající potvrdí kupujícímu vystavením písemného potvrzení o doručení.

2.      Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání vyrozumění o přijetí objednávky ze strany prodávajícího na e-mailovou adresu, z níž byla objednávka prodávajícímu doručena, případně kterou kupující sdělil prodávajícímu, resp. v případě objednávky učiněné písemně nebo osobně (a nebyla-li prodávajícímu sdělena e-mailová adresa kupujícího) okamžikem, kdy je kupujícímu vystaveno písemné vyrozumění o přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

3.      Pro běžný prodej se obdobně uplatní rovněž ustanovení čl. XI odst. 2., odst. 10., 11. a 12. OP a další aplikovatelná ustanovení těchto OP.

 

Čl. XIV – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1.      Cena zboží je cenou smluvní. Způsob placení ceny zboží zvolí kupující prostřednictvím e-shopu; neučiní-li tak nebo jedná-li se o běžný prodej, platí, že kupující zvolil způsob platby předem bezhotovostním převodem, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. V případě placení ceny zboží bezhotovostním převodem v rámci běžného prodeje je cena zboží placena na bankovní účet prodávajícího, a to na základě daňových dokladů – faktur vystavovaných prodávajícím. Doba splatnosti takové faktury vystavené prodávajícím je 10 kalendářních dnů ode dne vystavení, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Prodávající může stanovit delší dobu splatnosti jednostranně. Na základě dohody smluvních stran, provedené v kupní smlouvě, může být cena zboží placena též v hotovosti k rukám prodávajícího, pokud to není v rozporu s příslušnými právními předpisy. Prodávající vystaví ke každé dodávce zboží příslušný daňový doklad.

2.      Dnem úhrady se rozumí den, kdy celá fakturovaná částka byla připsána na určený bankovní účet prodávajícího, resp. den jejího zaplacení v hotovosti, pokud byla tato forma úhrady sjednána.

3.      Prodávající je oprávněn nevydat kupujícímu zboží nebo jeho část, pokud není uhrazena faktura za dodání zboží v předchozím obchodním případě nebo zálohová faktura za aktuálně objednané zboží.

4.      V případě prodlení kupujícího s platbou zálohy, kupní ceny či jejích splátek se o tuto dobu prodlužuje termín dodání zboží. Nárok prodávajícího na smluvní pokutu dle čl. XIX OP tím není dotčen.

5.      Prodávající je u zboží oprávněn provádět cenové úpravy k datu dodání zboží, dojde-li po uzavření kupní smlouvy ke změně cen materiálu nebo jiných vstupů, nejvýše však o 10 % oproti kupní ceně. V případě zavedení daní, cel, či jiných poplatků nebo odvodů budou tyto k ceně připočteny automaticky a v plné výši. Jestliže bude zboží dodatečně modifikováno na základě přání kupujícího po uzavření kupní smlouvy, má prodávající právo zvýšit cenu o vzniklé náklady, které si úprava zboží vyžádá.

 

Čl. XV – UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 

1.      Prodávající i kupující mají právo ve smyslu ust. § 2001 občanského zákoníku písemně odstoupit od smlouvy za podmínek v ní uvedených a za podmínek stanovených těmito OP a obecně závaznými právními předpisy.

2.      V případě, že některá ze smluvních stran poruší smlouvu podstatným způsobem, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy s účinností ke dni doručení písemného odstoupení porušující smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny dle smlouvy delší než 7 kalendářních dnů nebo prodlení kupujícího s převzetím zboží trvající déle než 7 kalendářních dnů.

3.      Odstoupení od kupní smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se odstoupení podle dohody stran považuje za doručené druhé straně třetí den od jeho odeslání doporučenou poštou s dodejkou na adresu příslušné strany uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že druhá strana písemnost nepřevezme. Odstoupení od smlouvy se nedotýká případně vzniklého nároku na úhradu smluvní pokuty, popř. nároku na náhradu škody.

 

 

 

Čl. XVI – PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

1.      Zboží je předáváno a přebíráno jako celek, ledaže prodávající poskytne kupujícímu částečnou dodávku v souladu s těmito OP.

2.      Termín dodání zboží je stanoven ve vyrozumění o přijetí objednávky ze strany prodávajícího.

3.      Nepřevezme-li si kupující zboží ve stanoveném termínu, bude zboží uschováno v prostorách prodávajícího a kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úschovné ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den.

4.      V případě vlastní dopravy se kupující zavazuje převzít zboží, resp. zajistit jeho převzetí ze strany dopravce, na základě výzvy prodávajícího. Výzva bude kupujícímu zaslána nejméně jeden pracovní den před dnem předání.

5.      Kupující se zavazuje přijmout zboží i před stanoveným termínem dodání zboží.

6.      Způsob dodání zboží určuje prodávající, nedohodne-li se s kupujícím jinak, resp. nezvolí-li kupující příslušný způsob dodání. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese přepravce.

7.      Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad uvedenou skutečnost neprodleně oznámit dopravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

Čl. XVII – OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1.      Prodávající se zavazuje v případě, že zjistí jakékoliv skutečnosti, které brání nebo by mohly bránit dodání zboží ve stanoveném termínu dodání, informovat o uvedené skutečnosti kupujícího.

2.      Prodávající je oprávněn i bez předchozího písemného souhlasu kupujícího pověřit provedením plnění dle kupní smlouvy třetí osobu.

3.      Prodávající i kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech informacích důvěrné povahy, které byly takto druhou smluvní stranou označeny nebo o nichž se dozvěděli v souvislosti s plněním kupní smlouvy, a zavazují se neposkytnout důvěrné informace třetí osobě.

4.      Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost dle kupní smlouvy včetně jejích případných příloh, potřebnou k řádnému dodání zboží prodávajícím.

 

Čl. XVIII – VLASTNICKÉ PRÁVO

 

1.      Vlastníkem zboží je až do úplného zaplacení kupní ceny prodávající.

2.      Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu, dopravci či jiné dohodnuté osobě nebo po uplynutí tří (3) pracovních dnů od zaslání výzvy k převzetí zboží kupujícímu ze strany prodávajícího.

 

Čl. XIX – PRÁVA A POVINNOSTI Z VAD ZBOŽÍ

 

1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925 a § 2099 až § 2117 občanského zákoníku).

2.      Kupující nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zboží nebo jeho části toto zboží řádně prohlédnout a přesvědčit se, že má požadované vlastnosti. Prodávající odpovídá kupujícímu pouze za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Zboží vykazuje vadu, pokud není dodáno kupujícímu v ujednaném množství, jakosti a provedení. Prodávající nad rámec shora uvedeného neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnou událostí.

3.      V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí vadu zboží, je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět prodávajícího. Existence vady zboží neopravňuje kupujícího k zadržení či zpoždění úhrady ceny zboží. Lze-li vadu poznat při vynaložení běžného úsilí a neupozorní-li kupující prodávajícího na vadu ihned po provedení prohlídky zboží, pozbývá kupující práv z vad zboží dodaného prodávajícím.

4.      Práva kupujícího vyplývající z vad zboží dodaného prodávajícím uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího: Petrovice 42, PSČ: 262 55, nebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu: info@bes-petrovice.cz.

5.      Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím e‑mailové adresy sdělené kupujícím v reklamačním formuláři dostupném prostřednictvím e-shopu, nebo e-mailové adresy, na kterou bylo zasláno potvrzení objednávky reklamovaného zboží, a to do 60 dnů od uplatnění práva z vadného plnění.

6.      Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel od kupujícího veškeré podklady potřebné pro řádné vyřízení reklamace. Prodávající v takovém případě vyžádá doplnění podkladů od kupujícího, přičemž lhůta pro vyřízení reklamace začne opět běžet po dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

Čl. XX – UTVRZENÍ DLUHU

 

1.      Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení se zaplacením zálohy nebo ceny zboží.

2.      Povinnost prodávajícího k náhradě újmy vzniklé částečným nebo úplným nesplněním povinností vyplývajících z kupní smlouvy je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci nebo z jiných důvodů uvedených obecně závazných právních předpisech a těchto OP. Lhůty ke splnění povinností prodávajícího se prodlužují o dobu působení vyšší moci.

3.      Za vyšší moc dle odst. 3 se považují zejména: válka, hrozba války, povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení vyhlášené orgány Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky prodávajícího nebo jeho dodavatelů, zpoždění dodávky ze strany dodavatele, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu a jiné skutečnosti, které smluvní strany nemohly předvídat ani jim zabránit.

4.      Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

 

Čl. XXI – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

1.      Kupující není oprávněn při využívání e-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shopu. E-shop je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

2.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku užití e-shopu v rozporu s jeho určením.

3.      Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti, případně označení za nespolehlivého plátce DPH. V případě vzniku platební neschopnosti kupujícího se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu stávají splatnými v den, kdy se prodávající o této platební neschopnosti dozvěděl.

 

ČÁST C. – SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

Čl. XXII – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.      Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

2.      Bližší informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží včetně případného předávání osobních údajů třetím osobám, např. v rámci zjišťování spokojenosti zákazníků s provedeným nákupem, jsou dostupné v samostatném dokumentu na stránce Zpracování osobních údajů, která je součástí e-shopu.

 

ČL. XXIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

1.      Ustanovení části C. se vztahují na smluvní vztahy upravené podle části A. i části B. těchto OP.

2.      V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí její práva a povinnosti z kupní smlouvy na jejího právního nástupce.

3.      Veškerá práva smluvních stran neupravená kupní smlouvou nebo OP a všechny takové povinnosti se řídí občanským zákoníkem, jakož i dalšími aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy.

4.      Je-li nebo stane-li se některé ustanovení OP nebo kupní smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo kupní smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

5.      Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které by mohly vyplynout z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.

6.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Petrovice 42, PSČ: 262 55, adresa elektronické pošty: info@bes-petrovice.cz, zákaznická infolinka: +420 601 351 818 (dostupná v provozní době PO-PÁ od 07:00 h do 15:30 h s výjimkou polední pauzy).

7.      Tyto OP jsou přístupné v e-shopu, s čímž byl kupující seznámen a s čímž souhlasí.

8.      Pokud vztah související s užitím e-shopu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právním řádem (tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů).

 

B.E.S. - Petrovice, s.r.o.

 

Ikony vytvořeny (Icons made by)Freepikdostupné z(from)www.flaticon.com