Odstoupení od kupní smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

a formulář pro odstoupení ke stažení:

text:

formulář odstoupení od smlouvy

.pdf

formulář odstoupení od smlouvy

 

Vážený zákazníku,

Pro pohodlné vrácení zboží Vám nabízíme službu - vrácení zboží na jakékoliv pobočce zásilkovny, kde stačí přinést zabalený balíček a nahlásit obsluze náš jedinečný identifikační kód, který je: 95221163, obsluha pak zajisti již vše za Vás a zásilka doputuje k nám bez nutnosti vyplnění adresy či tisku štítku na balíček.

Zde je možnost si vyhledat Vaší nejbližší pobočku zásilkovny pro podání zásilky https://www.zasilkovna.cz/pobocky

Kód lze využít při odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů a následně bude odečten náklad 69,- Kč s DPH za tuto službu z hodnoty vráceného zboží. Tato položka bude součástí položek na dobropisu.

V případě, že budete zboží reklamovat z důvodu vady zboží, použijte tento kód pro zaslání zboží zpět k nám. Nebude Vám účtován žádný poplatek za dopravu reklamovaného zboží.

V případě neuznání reklamace se bude postupovat jako v případě odstoupení od kupní smlouvy, tj. bude Vám účtován poplatek 69,- Kč s DPH za tuto službu.

Jiné přepravní způsoby neproplácíme, samozřejmě můžete nám poslat jinou společností, ale částka Vám nebude nijak refundována.

Tým společnosti B.E.S. – Petrovice

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

a formulář pro odstoupení

(výhradně pro spotřebitele)

 

I.

Právo odstoupit od smlouvy

 

  1. V případě uzavření kupní smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (např. našeho e-shopu) máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zakoupeného zboží Vámi nebo Vámi pověřenou třetí osobou, jste-li jako kupující v postavení spotřebitele.
  2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce Vám v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nevzniká, mj. jedná-li se o zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost B.E.S. - Petrovice, s.r.o., se sídlem Kojetín 31, Petrovice, PSČ 262 55, IČO: 49550845, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23838, formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností; přesto pro zamezení vzniku případných pochybností doporučujeme vzorový formulář použít.
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, je třeba odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty.

 

II.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

  1. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adreseE.S. – Petrovice, s.r.o., Petrovice 42, PSČ 262 55. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  2. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčíte jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.
  3. V případě, že ve lhůtě 14 dnů odstoupíte od smlouvy jen částečně (dojde k vrácení pouze části zboží z Vaší objednávky), nevznikne Vám nárok na vrácení veškerých vynaložených plateb, ale bude Vám vrácena pouze kupní cena zboží (ledaže byste v případě objednávky takovéhoto menšího množství zboží nesli nižší náklady na dopravu a platbu, v takovém případě bychom Vám vrátili rozdíl).
  4. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží (odesláním zboží zpět na naši adresu). Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, pokud byste s ním nakládali jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (například zboží nad uvedený rámec používali, zašpinili, poškodili apod.).


 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

 

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

 

 

B.E.S. – Petrovice, s.r.o.

IČO: 49550845

se sídlem Kojetín 31, Petrovice, PSČ 262 55

e-mail: info@bes-petrovice.cz

 

Podepsané oznámení přiložte k vracenému zboží a současně zašlete oznámení o odstoupení od smlouvy na shora uvedenou e-mailovou adresu prodejce. Děkujeme.

 

 

Zákazník:

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………............................................

Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny:...……………………………….……………………………………

Kupní cena spolu s cenou dodání zboží zákazníkovi bude vrácena v zákonné lhůtě do 14 dnů od doručení tohoto

odstoupení od smlouvy.

 

 

Odstupuji tímto v zákonné čtrnáctidenní lhůtě od smlouvy o koupi následujícího zboží

(název zboží, číslo zboží dle objednávky): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Datum dodání zakoupeného zboží: ………………………

 

 

 

V ………………………. dne ……………………………

 

 

 

 

 

…………………………………

              Podpis zákazníka